O udruzi Balans centar za logopedagogiju i biblioterapiju

Udruga je pod nazivom Janusz Korczak centar za socijalnu umjetnost osnovana na osnivačkoj skupštini 21. kolovoza 2000. Udruga je promijenila ime u Balans centar za socijalnu umjetnost (skraćeni naziv: Balans centar) 2008. godine.

S obzirom na djelatnost udruge koja se u 2011. godini usmjerila na biblioterapiju i poetsku terapiju kao glavno područje djelovanja, udruga je 18. 11. 2011. promijenila naziv u Balans centar za biblioterapiju. 
Sjedište udruge je u Zagrebu, Rapska 37.

Predsjednica udruge do siječnja 2014. godine bila je mr. sc. Ivana Bašić, profesorica hrvatskog jezika i književnosti.
Udruga je promijenila ime u Balans centar za logopedagogiju i biblioterapiju 16.1. 2014. Predsjednica udruge je dr.sc Slavica Bašić.

Cilj udruge je da potiče, pomaže i razvija:
- umjetničku terapiju kroz glazbu, ples, slikanje, kiparstvo, film, strip, euritmiju
- razvojnu interaktivnu biblioterapiju i poetsku terapiju
- komunikacijsku psihologiju i komunikacijsko-psihološku retoriku
- socijalno-emocionalne kompetencije pojedinaca i skupina: empatiju, toleranciju, aktivno slušanje, nenasilno rješavanje sukoba, timski rad, suradničko učenje
- pedagoško-instruktivni i savjetodavni rad za pojedince i skupine
- kulturu susreta, dijaloga i zajedništva između pojedinaca i skupina
- potporu lokalnim inicijativama u nastanku i radu u područjima djelatnosti Udruge
- potporu ekološkim inicijativama i projektima

Djelatnosti kojima Udruga ostvaruje svoje ciljeve su:
- organiziranje i provođenje različitih oblika seminara, tečajeva i javnih predavanja
- organiziranje priredbi, koncerata, izložbi, kazališnih predstava, radionica (umjetničkih i pedagoških)
- organiziranje stručnih skupova i javnih rasprava
- sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima, savjetovanjima, sajmovima
- izdavanje stručnih publikacija
- suradnja sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
- stručno i profesionalno usavršavanje članova